آزمایشات

فهرست تمامی آزمایشات مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی‌نژاد-نجم‌آبادی را می‌توانید در این صفحه ملاحظه نمایید:

نام تستنام اختصاریبخش
آسپیراسیون سوزنیFNAپاتولوژی
آنالیز مجدد داده‌های توالی‌یابی کل اگزومNGS - Reanalysis of Dataتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
ایمنوهیستوشیمی آنتی‌بادی PMS2IHC - PMS2 Abپاتولوژی
ایمونوهیستوشیمی آنتی‌بادی ERIHC - ER Abپاتولوژی
ایمونوهیستوشیمی آنتی‌بادی HER2IHC - HER2 Abپاتولوژی
ایمونوهیستوشیمی آنتی‌بادی Ki67IHC - Ki67 Abپاتولوژی
ایمونوهیستوشیمی آنتی‌بادی MLH1IHC - MLH1 Abپاتولوژی
ایمونوهیستوشیمی آنتی‌بادی MSH2IHC - MSH2 Abپاتولوژی
ایمونوهیستوشیمی آنتی‌بادی MSH6IHC - MSH6 Abپاتولوژی
ایمونوهیستوشیمی آنتی‌بادی PRIHC - PR Abپاتولوژی
بررسی ژن‌های SMN1 و SMN2 در بیماری آتروفی عضلانی نخاعیSMAتشخیص پس از تولد
بررسی Inversion 22 در بیماری هموفیلی AHemophilia A-Inversion 22تشخیص پس از تولد
بررسی اختلالات کروموزومی به روش MLPAMLPA - Aneuploidiesتشخیص پس از تولد
بررسی اختلالات کروموزومی ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻘﻂ بزرگتر از 20 هفتهA-CGH Oligoتشخیص پس از تولد
بررسی اختلالات کروموزومی ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻘﻂ کوچکتر از 20 هفتهA-CGH Bacتشخیص پس از تولد
بررسی بازآرایی ALK-EML4FISH - ALK-EML4 Rearrangementانکـولوژی
بررسی بازآرایی ژن ROS1FISH - ROS1 Rearrangementانکـولوژی
بررسی تغییرات تعداد کپی‌ها به روش NGSNGS - CNV Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
بررسی تکثیر ژن HER2 به روش FISHFISH - HER2 Amplificationانکـولوژی
بررسی تکرار PMP22 در بیماری شارکوت ماری توثMLPA - CMT (PMP22 Duplication)تشخیص پس از تولد
بررسی تکرارهای سه تایی در بیماری آتاکسی فردریشFriedreich's ataxiaتشخیص پس از تولد
بررسی تکرارهای سه تایی در بیماری هانتینگتونHuntington diseaseتشخیص پس از تولد
بررسی تکرارهای سه تایی در سندروم ایکس شکنندهFragile X Syndromeتشخیص پس از تولد
بررسی جنین از نظر بیماری آتروفی عضلانی نخاعیPND - SMAتشخیص پیش از تولد
بررسی جنین از نظر بیماری تالاسمی آلفاPND - Alpha Thalassemiaتشخیص پیش از تولد
بررسی جنین از نظر بیماری تالاسمی بتاPND - Beta Thalassemiaتشخیص پیش از تولد
بررسی جنین از نظر بیماری دوشنPND - Duchenneتشخیص پیش از تولد
بررسی جنین از نظر بیماری فنیل کتونوریPND - PKUتشخیص پیش از تولد
بررسی جنین از نظر بیماری فیبروز سیستیکPND - Cystic Fibrosis (CF)تشخیص پیش از تولد
بررسی جهش IVS14+1G>A در ژن DPYD DPYD Mutationانکـولوژی
بررسی جهش V617F در ژن JAK2JAK2 V617F Mutationانکـولوژی
بررسی جهش در ژن BRAF BRAF Mutationانکـولوژی
بررسی جهش، حذف یا افزودگی در هيپرپلازی آدرنال CAH-Strip Assay & MLPA-Mutation CAHتشخیص پس از تولد
بررسی جهش‌ در اگزون 12 ژن JAK2JAK2 Exon 12 Mutations انکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن ALKALK Mutationانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن APC در پولیپوز آدنوماتوز خانوادگیFAP (APC Gene)انکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن ASXL1 ASXL1 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن ATRXATRX Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن C-KITC-KIT Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن CALR CALR Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن CEBPA CEBPA Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن DNMT3ADNMT3A Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن EGFREGFR Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن FGFR3 در آکندروپلازیFGFR3 Mutations in Achondroplasiaتشخیص پس از تولد
بررسی جهش‌ در ژن FGFR3 در هیپوکندروپلازیاHypochondroplasiaتشخیص پس از تولد
بررسی جهش‌ در ژن FLT3FLT3 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن GATA1GATA1 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن H3F3AH3F3A Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن IDH1IDH1 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن IDH2IDH2 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن KRASKRAS Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن MPLMPL Mutationانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن NF1NF1 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن NPM1NPM1 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن NRASNRAS Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن PDGFRA در موارد GISTPDGFRA Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن POLEPOLE Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن RETRET Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن TERTTERT Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن TP53 TP53 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن U2AF1U2AF1 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در ژن‌ SRSF2SRSF2 Mutationsانکـولوژی
بررسی جهش‌ در کم خونی داسی شکل (سیکل سل)Sickle Cellتشخیص پس از تولد
بررسی جهش‌های شایع هموکروماتوزیسHemochromatosis Common Mutationsتشخیص پس از تولد
بررسی جهش‌های شایع ژن ABL1 در ایجاد مقاومت داروییImatinib Resistanceانکـولوژی
بررسی جهش‌های شایع ژن CFTR در فيبروز سیستیکCF Common Mutationsتشخیص پس از تولد
بررسی جهش‌های شایع ژن GBA در بیماری گوشهGaucherتشخیص پس از تولد
بررسی جهش‌های شایع ژن MEFV در بیماری تب مدیترانه‌ای خانوادگیFMF Common Mutationsتشخیص پس از تولد
بررسی جهش‌های ژن GJB2 در ناشنوائیConnexin 26تشخیص پس از تولد
بررسی جهش‌های ژن PAH در بیماری فنیل کتونوریPKUتشخیص پس از تولد
بررسی حذف همزمان 1p-19qFISH - 1p 19q Co-Deletionانکـولوژی
بررسی حذف و مضاعف‌شدگی‌ها در تالاسمی آلفاMLPA - Alpha Thalassemiaتشخیص پس از تولد
بررسی حذف و مضاعف‌شدگی‌ها در تالاسمی بتاMLPA - Beta Thalassemiaتشخیص پس از تولد
بررسی حذف و مضاعف‌شدگی‌های ژن CAPN3MLPA - CAPN3تشخیص پس از تولد
بررسی حذف و مضاعف‌شدگی‌های ژن SGCAMLPA - SGCAتشخیص پس از تولد
بررسی حذف‌ها و مضاعف‌شدگی‌ها در دیستروفی‌های عضلانی دوشن و بکر Duchenneتشخیص پس از تولد
بررسی حذف‌ها و مضاعف‌شدگی‌ها و توالی یابی ژن FancAMLPA - FancA-Seqتشخیص پس از تولد
بررسی ریزحذف‌ها و مضاعف‌شدگی‌ها در سندروم‌های ریزحذفMLPA - Microdeletionتشخیص پس از تولد
بررسی ریزحذف‌های کروموزوم YYq Microdeletionتشخیص پس از تولد
بررسی سریع اختلالات کروموزمی شایع جنینQF-PCR Aneuploidiesتشخیص پیش از تولد
بررسی سندروم دی‌جورجDiGeorge Syndromeتشخیص پس از تولد
بررسی متیلاسیون ژن MGMTMGMT Methylationانکـولوژی
بررسی محصول‌ جابه‌جایی ژنی inv(16) RT-PCR inv(16)انکـولوژی
بررسی مقاومت به داروی وارفارینWarfarin Resistanceتشخیص پس از تولد
بررسی ناپایداری میکروستلایت‌ها در انواع سرطانMicrosatellite Instability (MSI)انکـولوژی
بررسی هایپرمتیلاسیون ژن MLH1MLH1 Hypermethylationانکـولوژی
بررسی همزمان 37 ژن در پانل سرطان‌های ارثی به روش توالی‌یابی نسل جدیدNGS - Hereditary Cancer Panelانکـولوژی
بررسی همزمان 7 واریانت مرتبط با سقط مکرر / انعقاد خونClotting Panelتشخیص پس از تولد
بررسی واریانت‌های DQ2 و DQ8 مرتبط با بیماری سلیاکMLPA - Celiac (HLA-DQ2&DQ8)تشخیص پس از تولد
بررسی واریانت‌های ژن UGT1A1 در ایجاد مسمویت دارویی با ایرینوتکانIrinotecan Toxicityانکـولوژی
بررسی ژنتیکی تالاسمی آلفاAlpha Thalassemiaتشخیص پس از تولد
بررسی ژنتیکی تالاسمی بتاBeta Thalassemiaتشخیص پس از تولد
بررسی کمی جابه‌جايی کروموزومی (17-15)RT-PCR (15-17) Quantitativeانکـولوژی
بررسی کمی جابه‌جايی کروموزومی BCR/ABL1 (9-22) P190RT-PCR (9-22) P190 Quantitativeانکـولوژی
بررسی کمی جابه‌جايی کروموزومی BCR/ABL1 (9-22) P210RT-PCR (9-22) P210 Quantitativeانکـولوژی
بررسی کیفی جابه‌جايی کروموزومی (17-15)RT-PCR (15-17)انکـولوژی
بررسی کیفی جابه‌جايی کروموزومی BCR/ABL1 (9-22) P190RT-PCR (9-22) P190 Qualitativeانکـولوژی
بررسی کیفی جابه‌جايی کروموزومی BCR/ABL1 (9-22) P210RT-PCR (9-22) P210 Qualitativeانکـولوژی
بررسی کیفی جابه‌جايی کروموزومی BCR/ABL1 (9-22) P230RT-PCR (9-22) P230 Qualitativeانکـولوژی
بررسی کیفی محصول‌ جابه‌جایی ژنی (11-4)RT-PCR (4-11)انکـولوژی
بررسی کیفی محصول‌ جابه‌جایی ژنی (19-1)RT-PCR (1-19)انکـولوژی
بررسی کیفی محصول‌ جابه‌جایی ژنی (21-12)RT-PCR (12-21)انکـولوژی
بررسی کیفی محصول‌ جابه‌جایی ژنی (21-8)RT-PCR (8-21)انکـولوژی
تایید جهش شناسایی شده قبلی در جنینPND - Mutation Confirmationتشخیص پیش از تولد
تایید جهش‌ شناسایی شدهMutation Confirmationتشخیص پس از تولد
تشخیص پیش از تولد در موارد PGDPND - PGT-Mتشخیص پیش از تولد
تشخیص پیش از لانه‌گزینی (PGD I/PGD II)PGT-Mتشخیص پیش از تولد
تعیین ابوتPaternityتشخیص پس از تولد
تعیین جنسیت در تشخیص پیش از لانه‌گزینیPGT-M SEX (PGD SEXI, II)تشخیص پیش از تولد
تعیین وضعیت ناقل بودن برای آقا به روش NGSNGS - Carrier screening Maleتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
تعیین وضعیت ناقل بودن برای خانم به روش NGSNGS - Carrier Screening Femaleتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
تعیین وضعیت ناقل بودن به روش NGSNGS - Carrier Screening Medical Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی ژن F8 در بیماری هموفیلی AHemophilia A-Sequencingتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی ژن‌ CAPN3CAPN3 Sequencingتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی ژن‌ CFTR در بیماری فیبروز کیستیکCF Sequencingتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی ژن‌ DHCR7 در بیماران مبتلا به سندرم اسمیت لملی اوپیتزDHCR7 Sequencing in SLOSتشخیص پیش از تولد
توالی‌یابی ژن‌ MEFV در بیماری تب مدیترانه‌ای خانوادگیFMF Sequencingتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی ژن‌ TP53 برای سندروم لی-فرامنیTP53 Sequencingانکـولوژی
توالی‌یابی ژن‌ در بیماری هموکروماتوزیسHemochromatosis Sequencingتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی ژن‌ دیستروفین در بیماری دیستروفی عضلانی دوشن و بکرDuchenne Sequencingتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی ژن‌هایی با 11 - 25 اگزونGene Seq 11-25 Exonتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی ژن‌هایی با 2 - 5 اگزونGene Seq 02-05 Exonتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی ژن‌هایی با 26 - 50 اگزونGene Seq 26-50 Exonتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی ژن‌هایی با 6 - 10 اگزونGene Seq 06-10 Exonتشخیص پس از تولد
توالی‌یابی کل اگزوم با امکان بررسی ژنوم میتوکندریNGS - Exome-Mito (100X)توالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم با میانگین عمق خوانش 200XNGS - Exome (200X)توالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم بدون آنالیزNGS - Research Exome 100Xتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای والدین فرد مبتلاNGS - Parents Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای پروباند و دو نفر دیگر از اعضای خانوادهNGS - Trio Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای پروباند و یک نفر دیگر از اعضای خانوادهNGS - Duo Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در آتاکسیNGS - Ataxia Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در آنومالی‌های سر و استخوان صورتNGS - Craniofacial anomalies Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در آنومالی‌های متعدد مادرزادیNGS - Multiple Congenital anomalies Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در اختلالات تکامل جنسی NGS - Disorders in sex development Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در اختلالات حرکتی و بیماری‌های عصبی عضله‌ایNGS - Movement disorders Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در اختلالات دیداری و چشمی NGS - Vision disorders Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در اختلالات میتوکندریاییNGS - Mitochondrial disorders Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در اختلالات هموستاتیک و ترومبوتیکNGS - Hemostatic/Thrombotic disorders Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در انواع نقایص سیستم ایمنیNGS - Primary immundeficincies Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در انواع نوروپاتی‌های حسی NGS - CMT & Sensory Neuropathies Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در بیماری رتینیت پیگمنتوزاNGS - RP Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در بیماری صرعNGS - Epilepsy Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در بیماری ناشنواییNGS - Hearing Loss Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در بیماری‌های متابولیکNGS - Metabolic disorders Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در بیماری‌های مندلیNGS - Mendelian Disordersتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در بیماری‌های پوستیNGS - Skin disorders Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در بیماری‌های کم‌توانی ذهنیNGS - ID (Syndromic, Non-syndromic) Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در دیستروفی‌های عضلانی و اختلالات ماهیچه‌ایNGS - Muscular dystrophy & Muscle disorders Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در سیلیوپاتی‌هاNGS - Ciliopathies Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در عدم تکامل کورپوس کالوزوم (پل مغزی) NGS - Corpus Callosome Agenesis Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در نقایص متابولیسم و جذب آهنNGS - Iron disorders Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های دخیل در پاراپلژی اسپاستیک ارثیNGS - Hereditary Spastic Paraplegia Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل اگزوم برای ژن‌های پایگاه OMIM NGS - Exomeتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
توالی‌یابی کل ژنومNGS - Whole Genome Sequencingتوالی‌یابی نسل جدید (NGS)
خدمات توالی‌یابیSanger Sequencing Reactionتوالی‌یابی سنگر
خدمات توالی‌یابی Sanger Sequencing Runتوالی‌یابی سنگر
خدمات توالی‌یابیFragment Runتوالی‌یابی سنگر
خدمات توالی‌یابیFragment Reactionتوالی‌یابی سنگر
سارکومSarcomaانکـولوژی
سیتولوژی مایعاتLiquid Cytologyپاتولوژی
غربالگری غیرتهاجمی پیش از تولد (سل فری)NIPTتشخیص پیش از تولد
غربالگری ژنتیکی پیش از لانه‌گزینیPGSتشخیص پیش از تولد
مطالعه کروموزمی به روش Array-CGH روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﯾﻊ آﻣﻨﯿﻮن یا ﺟﻔﺖPND - Arrayتشخیص پیش از تولد
مطالعه کروموزومی نمونه مایع آمنیونAM-Cytogeneticsتشخیص پیش از تولد
پاتولوژی سطح 3، 4، 5 و 6Pathology 3, 4, 5, 6 levelپاتولوژی
پانل بررسی کیفی نقاط شکست (P190 - P210 - P230) BCR/ABL1 9-22 به صورت همزمانRT-PCR (9-22) Panel (P190, P210, 230)انکـولوژی
پاپ اسمیر فاز مایعLiquid-Based Pap Smearپاتولوژی
پاپ اسمیر کانونشنالConventional Pap Smearپاتولوژی
پنل ALL به روش FISHFISH - ALL Panelانکـولوژی
پنل AML به روش FISHFISH - AML Panelانکـولوژی
پنل CLL به روش FISHFISH - CLL Panelانکـولوژی
پنل ائوزینوفیلی به روش FISHFISH - Eosinophilia Panelانکـولوژی
پنل بررسی مولکولی جابه‌جایی‌های کروموزومی در بیماران مبتلا به ALLRT-PCR ALL Panelانکـولوژی
پنل بررسی مولکولی جابه‌جایی‌های کروموزومی در بیماران مبتلا به AMLRT-PCR AML Panelانکـولوژی
پنل بررسی همزمان جهش‌های سوماتیک ژن‌های BRCA1 و BRCA2 به همراه حذف‌ها و مضاعف‌شدگی‌هاNGS - BRCA1 & BRCA2 Plus Del/Dup (Somatic)انکـولوژی
پنل بررسی همزمان جهش‌های ژرم‌لاین ژن‌های BRCA1 و BRCA2 به همراه حذف‌ها و مضاعف‌شدگی‌هاNGS - BRCA1 & BRCA2 Panel Plus Del/Dup (Germline)انکـولوژی
پنل تشخیص مولکولی بیماری CLLMLPA - CLL Panelانکـولوژی
پنل سندرم‌های میلودیسپلاستیک (MDS)FISH - MDS Panelانکـولوژی
پنل لنفومFISH - Lymphoma Panelانکـولوژی
پنل مولتیپل میلوماFISH - Multiple Myeloma Panelانکـولوژی
پنل نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیوFISH - MPN Panelانکـولوژی
پیش تشخیص پیش از لانه‌گزینیPre-PGT-M (Pre PGD)تشخیص پیش از تولد
پیش تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی از نظر تالاسمی بتا و ناشنواییPre PGT-M Beta & GJB2تشخیص پیش از تولد
کالبد شکافی جنین (اتوپسی)Autopsyپاتولوژی
ﺑﺮرسی اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﻮمیک به روش الیگوآرای (Array)OA-CGHتشخیص پس از تولد

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 07:30 الی 17:30 پنج شنبه 07:30 الی 14:30

تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، ضلع غربی ایستگاه مترو صنعت، پلاک 2 (مسیریابی)55 39 36 88 - 021 کدپستی: 13713-14667

تمامی حقوق این وب‌سایت برای مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی‌نژاد-نجم‌آبادی است.