اطلاعیه در رابطه با Multiple Myeloma

به استحضار می رساند به توجه به عدم دسترسی به آنتی بادی لازم جهت Magenefic Cell Separation  (MCS) امکان انجام این روش بر روی نمونه های با تعداد پایین پلاسماسل وجود ندارد. در حال حاضر تنها در مواردی که در بررسی مستقیم نمونه ارسالی درصد قابل توجه پلاسما سل (بالای 50%) مشاهده شود بررسی نمونه به روش FISH انجام می گردد.

در سایر موارد امکان انجام FISH روی نمونه Multiple Myeloma وجود ندارد.

بدیهی است پس از فراهم شدن آنتی بادی ذکر شده انجام FISH  روی نمونه های با پلاسما سل بالای 10 درصد امکان پذیر خواهد بود، که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.