لیست قیمت آزمایشات

----------------------------------------  1399/08/10  ----------------------------------------

همکاران محترم؛ لیست قیمت آزمایشات مرکز از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

(دریافت فایل فشرده قیمت آزمایشات مرکز)

(دریافت فایل فشرده قیمت آزمایشات بخش پاتولوژی)

--------------------------------------------------------------------------------------------------