لیست قیمت آزمایشات

----------------------------------------  1399/12/20  ----------------------------------------

همکاران محترم؛ لیست قیمت آزمایشات مرکز از طریق لینک زیر قابل دسترسی و دانلود می باشد

لیست قیمت آزمایشات - 1399/12/20 (اصلاحیه 1399/12/24)

--------------------------------------------------------------------------------------------------