لیست تست های آزمایشگاه

ردیف

لیست تست

نام بخش

روش انجام

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری

آمادگی قبل آزمایش

زمان جوابدهی

مدارک مورد نیاز

نیاز به مشاوره دارد؟

قابلیت اورژانس دارد

1

11q23/13q14

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

2

15q22/6q21

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

3

19q13/ P53

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

4

1q21/SRD(1p36

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

5

20q- (PTPRT 20q12)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

6

5q-/5q31;5q33

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

7

6q21/ MYC (8q24)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC   CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

8

A-CGH

سیتوژنتیک

Oligo array CGH 8*60

Tissue/ DNA

DNA: 4µg  Tisue: 15mg

25± 5 °C

-

1 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

9

Achondroplasia

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری + رادیوگرافی

بله

خیر

10

ALK (2p23) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

11

ALK/EML

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

جواب غیر طبیعی

خیر

12

Alpha Thal Female

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

بله

خیر

13

Alpha Thal Male

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

بله

خیر

14

Alpha Thal Other

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

بله

خیر

15

Alpha-Beta-XMN

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

بله

خیر

16

Am-Cytogenetics (آمینو سنتز)

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Amnion

دو - 10cc

4-24 °C

-

10-14 days

آخرین سونوگرافی- آزمایشات غربالگری

جواب غیر طبیعی

خیر

17

APRT deficiency

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc      amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

18

ASXL1 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

blood/buccal

5-10CC

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

19

Ataxia telangiectasia

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc    amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

20

ATM (11q22)/GLI1 (12q13)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

21

ATRX Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

22

Autopsy

پاتولوژی

Direct examination

Fetus/newborn

-

4-8 °C Imediately /in formalin

-

3 months

کلیه مدارک پزشکی مرتبط با بارداری

جواب غیر طبیعی

خیر

23

BAP1 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

24

BCL2 (18q21) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

**بله

25

BCL2/IGH t(14;18)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

26

BCL6 (3q27) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

27

BCR/ ABL t(9;22)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

28

Beta Thal Female

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

خیر

29

Beta Thal Male

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

خیر

30

Beta Thal Other

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

خیر

31

BIRC3 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

32

BluePrint

سیتوژنتیک*

microarray-based assay

fresh and formalin-fixed paraffin embedded breast tumor

10 slides which have 1cm2 of tumoral tissue

4-24 C°

-

1 month

IHC, pathology report, FISH report

توسط پزشک معالج

خیر

33

BM-Cytogenetic (ژ

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Blood / Bone marrow heparinized

5-10 cc

4-8 °C

-

2-3 weeks

CBC, Bone marrow aspiration, medical history

توسط پزشک معالج

خیر

34

BRAF Mutation (Tissue)

مولکولی

سکانس

Tissue/ Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

35

BRAF-Free

مولکولی

سکانس

Tissue/ Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

36

BRCA I

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2momths

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

37

BRCA II

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2momths

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

38

Breast Cancer Panel (2G)

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2momths

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

39

BTK Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

blood/buccal

5-10CC

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

40

Buccal Smear

پاتولوژی

microscopic evaluation

Direct Buccal smear

-

ambient temperature

Mouth washing

3 days

-

جواب غیر طبیعی

خیر

41

CAH-MLPA

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

42

CALR

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

43

canavan disease

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

skin test

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

44

Cancer 1 Exon

مولکولی

سکانس

Tissue/ Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

45

Cancer 11-25 Exon

مولکولی

سکانس

Tissue/ Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

46

Cancer 2 Exon

مولکولی

سکانس

Tissue/ Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

47

Cancer 3 Exon

مولکولی

سکانس

Tissue/ Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

48

Cancer 4 Exon

مولکولی

سکانس

Tissue/ Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

49

Cancer 5 Exon

مولکولی

سکانس

Tissue/ Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

1momth

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

***بله

50

Cancer 6-10 Exon

مولکولی

سکانس

Tissue/ Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

1momth

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

***بله

51

Carrier screening

سیتوژنتیک*

full-gene sequencing and deletion/duplication analysis using next-generation sequencing technology (NGS) of 301 genes

Blood EDTA

5-10 cc

4-24 °C

-

3 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

***بله

52

C-Band

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Blood Heparin/َAmnion/CVS

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

1 weeks

کلیه مدارک پزشکی

 

خیر

53

CCND1 (11q13) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

54

CCND1/IGH t(11;14) fusion

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

55

CDK4

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

56

CDK4 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

57

CDKN2A

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

58

CDKN2A (9p21/ 9q21)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Tissue

-

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

59

CDKN2A Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

60

CEBPA Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

blood/buccal

5-10CC

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

61

CF

مولکولی

سکانس/ STRIP

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

62

CKIT

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

بلتوسط پزشک معالجه

خیر

63

CKIT-Tissue

مولکولی

سکانس

Tissue / Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

بلتوسط پزشک معالجه

خیر

64

Clotting Panel

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

بله

خیر

65

C-MYC (8q24/ SE8)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

66

C-MYC/IGH t(8;14) fusion

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

67

Cockayne syndrome

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

68

Connexin

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

نتیجه شنوایی سنجی

بله

خیر

69

CV-Direct

سیتوژنتیک

karyotype analysis

cvs

15mg

4-24 °C

-

2-3 days

آخرین سونوگرافی - آزمایشات غربالگری

جواب غیر طبیعی

خیر

70

Cystic fibrosis Hypophosphatasia

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

71

Cytology Fluid

پاتولوژی

microscopic evaluation

Body Fluid

-

immediately (2-8)°C

-

5days

مدارک مرتبط با بیماری از قبیل سونوگرافی، اسکن رادیوایزوتوپ، CT اسکن و ...

توسط پزشک معالج

خیر

72

Cytology FNA

پاتولوژی

microscopic evaluation

Aspiration, fluid, slide

-

immediately (2-8)°C

-

5 days

مدارک مرتبط با بیماری از قبیل سونوگرافی، اسکن رادیوایزوتوپ، CT اسکن و ...

توسط پزشک معالج

خیر

73

Cytology Pap Smear

پاتولوژی

microscopic evaluation

slide

-

ambient temperature (immediately)

-

3 days

-

توسط پزشک معالج

خیر

74

Cytology Pap Smear liquid

پاتولوژی

microscopic evaluation

Fluid

-

ambient temperature (immediately)

-

3 days

-

توسط پزشک معالج

خیر

75

Cytology Urine

پاتولوژی

microscopic evaluation

Urine

-

ambient temperature (immediately)

لوله ادرار 2 تا 4 ساعت بعد از دفع ادرار صبحگاهی

5 days

آزمایش ادرار

توسط پزشک معالج

خیر

76

DDIT3 (12q13) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

77

DLEU1 (13q14)/ P53 (17p13)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

**بله

78

DNA Bank

مولکولی

استخراج

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1years?

 نسخه پزشک

بله

خیر

79

DNA Collection-mouth swab

مولکولی

استخراج

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

 نسخه پزشک

خیر

خیر

80

DNA-Extraction

مولکولی

استخراج

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

 نسخه پزشک

خیر

**بله

81

DNA-Extraction-Free

مولکولی

استخراج

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

 نسخه پزشک

خیر

خیر

82

DNA-Extraction-Report

مولکولی

استخراج

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

 نسخه پزشک

خیر

خیر

83

DNMT3A Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

blood/buccal

5-10CC

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

84

Duchenne-Family

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک- نوار عضله

جواب غیر طبیعی

خیر

85

Duchenne-Ind

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک- نوار عضله

جواب غیر طبیعی

خیر

86

EED Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

87

EGFR

مولکولی

سکانس/ STRIP

Tissue / Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

88

EWS SR1(22q12) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

89

EZH2 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

90

Facio-Scapulo-Humeral Dystrophy  (FSHD)

سیتوژنتیک*

Single and double digest of DNA

Blood EDTA/ DNA

5-10 cc

4-24 °C

-

3-5 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

91

Factor XIII

مولکولی

STRIP

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

92

Factor-V (Leiden)

مولکولی

STRIP

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

93

FA-Cytogenetic

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Blood heparin

5-10 cc

4-24 °C

عدم مصرف انتی بیوتیک 3-7روز قبل

2-3 weeks

کلیه مدارک پزشکی+ CBC

جواب غیر طبیعی

خیر

94

FA-Cytogenetic

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Blood heparin

5-10 cc

4-24 °C

عدم مصرف انتی بیوتیک 3-7روز قبل

2-3 weeks

کلیه مدارک پزشکی+ CBC

جواب غیر طبیعی

خیر

95

FancA-Seq-MLPA

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

96

FAP (APC gene mutation analysis)

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

بله

خیر

97

FGFR3/IGH t(4;14) fusion

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

98

FIP1L1- CHIC2- PDGFRA (4q12) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

99

Fish  di George

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Blood heparin/ Slide

2.5-5 cc

4-24 °C

-

15 days

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

100

Fish  Microdeletion

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Tissue / Block/ Slide

2.5-5 cc

4-24 °C

-

14 days

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

101

FISH  PND (13-21)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Amnion/ CVS/ Slide

       Amnion: 2 - 10CC          CVS: 15mg

4-24 °C

-

3-5 days

سونوگرافی- آزمایشات غربالگری

جواب غیر طبیعی

خیر

102

FISH  PND (18-X.Y)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Amnion/CVS/ Slide

       Amnion: 2 - 10CC          CVS: 15mg

4-24 °C

-

3-5 days

سونوگرافی- آزمایشات غربالگری

جواب غیر طبیعی

خیر

103

FISH  PND Screen (13-21-18-X.Y)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Amnion/ CVS/ Slide

       Amnion: 2 - 10CC          CVS: 15mg

4-24 °C

-

3-5 days

سونوگرافی- آزمایشات غربالگری

جواب غیر طبیعی

خیر

104

Fish  Praderwilli

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Blood heparin/ Slide

2.5-5 cc

4-24 °C

-

14 days

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

105

Fish  Subtelomeric(1-22&xy)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Blood heparin/ Slide

2.5-5 cc

4-24 °C

-

15 days

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

**بله

106

Fish-Williams

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Blood heparin/ Slide

2.5-5 cc

4-24 °C

-

14 days

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

107

Fish-X.Y

سیتوژنتیک

FISH Analysis

Blood heparin/ Slide

       Amnion: 2 - 10CC          CVS: 15mg

4-24 °C

-

14 days

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

108

FLT-3

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

 

بله

خیر

109

FMF

مولکولی

سکانس/ STRIP

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

110

FOXO1 (13q14) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

111

Fragment Reaction

مولکولی

Fragment

PCR PRODUCT

25UL

2-8 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

 نسخه پزشک

خیر

خیر

112

Fragment Run

مولکولی

Fragment

PCR PRODUCT

25UL

2-8 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

 نسخه پزشک

خیر

خیر

113

FraX-Cyto

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Blood heparin

5-10 cc

4-24 °C

-

1-2 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

114

FraX-Cyto

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Blood heparin

2.5-5 cc

4-24 °C

-

1-2 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

115

FraX-Mol

مولکولی

ساترن

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

116

Friedreich ataxia

سیتوژنتیک*

PCR and triplet-primed PCR of the GAA repeat

Blood EDTA/ DNA

5-10 cc

4-24 °C

-

3 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

117

Fucosidosis

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

118

FUS break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

119

Galactosemia I

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

**بله

120

Galactosemia II

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

***بله

121

Gaucher

مولکولی

STRIP

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

122

Gaucher disease

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

123

Gene Seq >51 Exon

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

124

Gene Seq 02-05 Exon

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

125

Gene Seq 06-10 Exon

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

126

Gene Seq 11-25 Exon

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

127

Gene Seq 26-50 Exon

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

128

Glycogenosis II (pompe)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

**بله

129

Glycogenosis III (Cori)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

130

Glycogenosis IV (Anderson)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

131

GM1-gangliosidosis

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

132

GM2- gangl. (AB variant)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

133

GM2-gang. (Tay-Sachs)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

134

GM2-gangl. (Sandhoff)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

135

H3F3A Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

136

Hemochromatosis

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

137

HER2/ HER2-neu

سیتوژنتیک

FISH Analysis

tissue/block

-

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

138

Hereditary Diffuse Gastric Cancer (HDGC); CDH1 ge

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

139

HIST1H3B Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

140

Huntington

سیتوژنتیک*

PCR of the triplet repeat region

Blood EDTA/ DNA

5-10 cc

4-24 °C

-

2 month2

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

141

Hypochondroplasia

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

142

IDH1 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

143

IDH2 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

144

IGH (14q32) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

145

IGH/MYEOV t(11;14) MYEO

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

146

IHC-AFP

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

147

IHC-Anaplastic lymphoma kinase (Alk)

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

148

IHC-Androgen Receptor

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

149

IHC-Bcl-2

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

150

IHC-Bcl-6

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

151

IHC-Beta-catenin

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

152

IHC-B-HCO

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

153

IHC-C4d

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

154

IHC-CA125

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

155

IHC-Caldesmon

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

156

IHC-Calretinin

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

157

IHC-Calsitonin

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

 

Ambient temperature

 

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

158

IHC-CD10

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

159

IHC-CD138

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

160

IHC-CD15

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

161

IHC-CD1a

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

162

IHC-CD20

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

163

IHC-CD23

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

164

IHC-CD3

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

165

IHC-CD30

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

166

IHC-CD34

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

167

IHC-CD4

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

168

IHC-CD45

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

169

IHC-CD5

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

170

IHC-CD56

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

171

IHC-CD-57

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

172

IHC-CD68

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

173

IHC-CD79a

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

174

IHC-CD8

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

175

IHC-CD99

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

176

IHC-CDX2

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

177

IHC-CEA

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

178

IHC-Chromogranin

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

179

IHC-CK(34BE12)

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

180

IHC-CK14

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

181

IHC-CK20

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

**بله

182

IHC-CK5

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

**بله

183

IHC-CK5/6

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

184

IHC-CK7

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

185

IHC-CKIT

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

186

IHC-C-Kit (CD 117)

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

187

IHC-Cyclin D1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

188

IHC-Desmin

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

189

IHC-DOG1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

190

IHC-DPC4

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

191

IHC-E-cadherin

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

192

IHC-EMA

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

193

IHC-ER

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

194

IHC-FLI1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

195

IHC-GATA3

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

196

IHC-GCDFP15

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

197

IHC-Glypican3

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

198

IHC-Hep Par (HSA)

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

199

IHC-Her2 (c-erbB-2 Oncoprotein)

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

200

IHC-HMB45

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

201

IHC-IDH1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

202

IHC-Ki67

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

203

IHC-Mamoglubin

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

204

IHC-Melan A

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

205

IHC-MLH1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

206

IHC-MSH2

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

207

IHC-MSH6

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

208

IHC-MUC 5 AC

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

209

IHC-MUM1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

210

IHC-Myeloperoxidase

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

211

IHC-Napsin A

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

212

IHC-OCT3/4

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

213

IHC-P16

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

214

IHC-P40

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

215

IHC-P53

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

216

IHC-P63

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

217

IHC-Pan CK (AE1/AE3)

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

218

IHC-PAX-5

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

219

IHC-PAX-8

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

220

IHC-PD-L1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

221

IHC-PLAP

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

222

IHC-PMS2

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

223

IHC-PR

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

224

IHC-PSA

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

225

IHC-S100

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

226

IHC-Smooth muscle actin (SMA)

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

227

IHC-Synaptophysin

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

228

IHC-Tdt

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

229

IHC-TLE1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

230

IHC-TTF1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

231

IHC-Vimentin

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

232

IHC-WT1

پاتولوژی

Ab visual detection

Paraffin block/non-
stained cytologic slides

-

Ambient temperature

-

7-10 days

گزارش پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

233

Imatinib Resistance

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

234

Inversion (16)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

235

JAK2 Exon 12

مولکولی

سکانس/ ARMS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

236

JAK2 gene v617F Mutation

مولکولی

سکانس/ ARMS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

237

Kennsdy Disease

سیتوژنتیک*

PCR of the CAG repeats in exon 1 followed by capillary electrophoresis to dermine number of repeats

Blood EDTA/ DNA

5-10 cc

4-24 °C

-

2 monts

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

238

KMT2A 11q23

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

239

Krabbe disease

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

240

K-RAS

مولکولی

سکانس/ STRIP

Tissue / Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

241

K-RAS MerckSerono

مولکولی

سکانس/ STRIP

Tissue / Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

242

Lesch-Nyhan syndrome

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

243

MAF/IGH t(14;16) fusion

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

244

MAFB/IGH t(14;20) fusion

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

245

MALT (18q21) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

246

MALT1(18q21)/ IGH (14q32)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

 2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

247

Mamma print9 (70 Gene)

سیتوژنتیک*

micro-array-based gene expression

fresh and formalin-fixed paraffin embedded breast tumor

10 slides which have 1cm2 of tumoral tissue

4-24 °C

-

1 month

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی/IHC

جواب غیر طبیعی

خیر

248

Maple syrup urine diseas

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Amnion/cvs/skin biopsy

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

249

MCC+QF-PCR Aneuploidies

مولکولی

Fragment

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

3-5dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

250

MCC-Markers

مولکولی

Fragment

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

3-5dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

251

MCC-PND

مولکولی

Fragment

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

3-5dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

252

MDM2

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

253

MDM4

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

**بله

254

MDS 7q-/(7q22;7q36)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

**بله

255

Metachromatic Leukodystrophy

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

256

MIC/IGH t(8;14)(q24; q32) fusion

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

257

MLPA-Alpha

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

جواب غیر طبیعی

خیر

258

MLPA-Beta

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

جواب غیر طبیعی

خیر

259

MLPA-BRCA I-II

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

260

MLPA-CMT (Duplication-PMP22)

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

261

MLPA-Del/Dup I

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

262

MLPA-Del/Dup II-...

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

263

MLPA-Euro

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

264

MLPA-Microdeletions

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

265

Mosaicism

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Blood Heparin/َAmnion/CVS

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

عدم مصرف انتی بیوتیک 3-7روز قبل

2-4 weeks

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

266

MPL-Mutation

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

267

MPS IH/IS (Hurler/Scheie)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

268

MPS II (Hunter)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

269

MPS III C (Sanfilippo C)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

270

MPS III D (Sanfilippo D)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

**بله

271

MPS IIIA (Sanfilippo A)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

272

MPS IIIB (Sanfilippo B)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

273

MPS IV A (Morquio A)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

274

MPS IV B (Morquio B)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

275

MPS VI (Maroteaux-Lamy)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

276

MPS VII (Sly)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

277

MSI

مولکولی

سکانس/ FRAGMENT

Blood EDTA+TISSUE

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

278

MTH-FR

مولکولی

سکانس/ STRIP

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

 

خیر

279

Mutation Confirmation-Family (up to 3 person)

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

280

Mutation Confirmation-Ind (aditional person)

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

281

MYC (8q24) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

282

MYOD1 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

283

Myotonic Dystrophy

سیتوژنتیک*

PCR and triplet-primed PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10 cc

4-24 °C

-

3 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

284

NF1 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

285

NGS  Colon Cancer

سیتوژنتیک*

full-gene sequencing and deletion/duplication analysis using next-generation sequencing technology (NGS)

Blood EDTA

5-10 cc

4-24 °C

-

3-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

286

NGS-Ataxia (152G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

287

NGS-Breast and Ovarian Cancer

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

288

NGS-Ciliopathies (161G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

289

NGS-CMT & Sensory Neuropathies (103G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

290

NGS-Colorectal cancer (HNPCC-APC-...)

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

291

NGS-Corpus Callosum Agenesis (107G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

292

NGS-Craniofacial anomalies (119G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

293

NGS-Disorders in sex development (85G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

294

NGS-Duo (Proband & 1 family member) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

295

NGS-Epilepcy (724G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

296

NGS-Exome (Medical exome for OMIM refrenced genes)

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

297

NGS-Hearing Loss (133G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

298

NGS-Hemostatic/Thrombotic disorders (111G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

299

NGS-Hereditary cancer

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

300

NGS-Hereditary Spastic Paraplegia (133G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

301

NGS-ID (Syndromic-NonSyndromic) (1096G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

302

NGS-Iron disorders (44G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

303

NGS-Mendelian Disorders (3504G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

304

NGS-Metabolic disorders (575G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

305

NGS-Mitochondrial disorders (392G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

306

NGS-Movement disorders (231G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

307

NGS-Multiple congenital anomalies (2985G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

308

NGS-Muscular Dystrophy & Muscledisorders (494G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

309

NGS-Parents (Including carrier detection) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

310

NGS-Primary immundeficincies (358G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

311

NGS-Reanalysis of data

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

312

NGS-Research Exome 100X

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

313

NGS-RP (284G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

314

NGS-Skin disorders (618G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

315

NGS-Trio (Proband & 2 family preferred members) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

316

NGS-Vision disorders (436G) Exome

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

4momths

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

317

Niemann-Pick A and B

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

318

Niemann-Pick disease C

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

319

N-MYC

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

320

Non-Classical PKU Female

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

321

Non-Classical PKU Male

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

322

Non-Classical PKU Other

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

323

Non-Invasive Prenatal Test (NIPT)

سیتوژنتیک*

whole genome sequencing of cfDNA fragments

DNA in streck tubes

10 cc

4-24 C°

-

2-3 weeks

Ultra-sound examination, screening tests

بله

خیر

324

NOR-band

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Blood Heparin/Amnion/CVS

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

1 week

کاریوتایپ+ کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

325

NOTCH1 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood/Buccal

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

326

NPM-1

مولکولی

NGS

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

327

N-RAS

مولکولی

NGS

Tissue / Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

328

N-RAS MerckSerono

مولکولی

NGS

Tissue / Block

>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

نتایج پاتولوژی - نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

329

OA-CGH

سیتوژنتیک

Oligo array CGH 8*60

Blood EDTA/ DNA

5-10 cc

4-24 °C

-

1 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

330

P53 (17P13)/ATM (11q22)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

331

PAI

مولکولی

STRIP

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

332

Panel ALL

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

333

Panel AML

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

 مدارک شناسای- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

334

Panel Spino-Cerebrallar Ataxia (SCA,1,2,3,6,7,17)

سیتوژنتیک*

PCR of the CAG repeats in SCA1,2,3,6,7,17

Blood EDTA

5-10 cc

4-24 °C

-

3 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

335

Paternity

مولکولی

Fragment

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

 مدارک شناسای- نسخه پزشک

بله

خیر

336

Paternity-Ind

مولکولی

Fragment

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

بله

خیر

337

Pathology sample

پاتولوژی

Processing and direct examination

Tissue

-

in formalin (10% buffered)

-

10 days

مدارک مرتبط با بیماری از قبیل سونوگرافی، اسکن رادیوایزوتوپ، CT اسکن و ...

توسط پزشک معالج

خیر

338

PB-Cytogenetic

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Blood Heparin

5-10 cc

4-24 °C

-

10-14 days

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

**بله

339

PDGFB PDGFB/COL1A1 t(17;22

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

340

PDGFRa-Tissue

مولکولی

سکانس

Tissue / Block

5-10CC

4-24 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

341

PDGFRB (5q32) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

342

PGD

مولکولی

سکانس/ FRAGMENT

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

343

PGD I

مولکولی

سکانس/ FRAGMENT

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

**بله

344

PGD II

مولکولی

سکانس/ FRAGMENT

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

345

PGD-Pre

مولکولی

سکانس/ FRAGMENT

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

346

PGD-Pre Beta & GJB2

مولکولی

سکانس/ FRAGMENT

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

347

PGS

سیتوژنتیک

24Sure

بلاستومر

حدقل 1بلاستومر

4-10 °C

-

1-2 days

کلیه مدارک پزشکی

بله

خیر

348

PKU Female

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

349

PKU Male

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

350

PKU Other

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

351

PLCG2 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

352

PML/ RARA t(15;17)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

353

PND-Alpha

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

خیر

354

PND-Array

سیتوژنتیک

Oligo array CGH 8*60

Amnion/cvs/ DNA

5-10 cc

4-24 °C

-

2-3 weeks

سونوگرافی- آزمایشات غربالگری

جواب غیر طبیعی

خیر

355

PND-CAH

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

356

PND-CF

مولکولی

سکانس/STRIP

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

357

PND-CV-Cytogentics

سیتوژنتیک

karyotype analysis

cvs

15mg

4-24 °C

-

2-3 weeks

سونوگرافی+جواب مرحله اول

جواب غیر طبیعی

***بله

358

PND-Duchenne

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

359

PND-FraX

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

360

PND-Gaucher

مولکولی

STRIP

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

361

PND-Mutation Confirmation

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

362

PND-PKU

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

363

PND-Sex

مولکولی

PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

364

PND-Sickle

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

***بله

365

PND-SMA

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

***بله

366

PND-Thal Beta

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

***بله

367

PNP deficiency

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

368

PT-Pro-Thrombi (Factor II)

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

369

QF-Array

مولکولی

Fragment

Blood EDTA/ DNA

3-5CC AMNION

4 °C

نیازی نیست

2-3 dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

370

QF-PCR Aneuploidies

مولکولی

Fragment

Blood EDTA/ DNA

3-5CC AMNION

4 °C

نیازی نیست

2-3 dayes

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

371

Research-MR+Microcephaly

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

?

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

372

Research-Others

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

?

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

373

Research-Report-Mol

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

?

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

374

RNA-cDNA

مولکولی

EXTRACTION

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1daye

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

خیر

خیر

375

RNA-Extraction

مولکولی

EXTRACTION

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1daye

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

خیر

خیر

376

RNA-Extraction-Free

مولکولی

EXTRACTION

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1daye

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

خیر

خیر

377

RT-PCR (1-19)

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1week

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

378

RT-PCR (12-21)

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1week

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

379

RT-PCR (15-17)

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1week

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

380

RT-PCR (4-11)

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1week

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

381

RT-PCR (8-21)

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1week

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

382

RT-PCR (9-22)

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1week

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

383

RT-PCR (9-22)-Quantitative

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

384

RT-PCR inv (16)

مولکولی

RT-PCR

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1week

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک-CBC

توسط پزشک معالج

خیر

385

Sequencing CAPN3

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

386

Sequencing CF

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

387

Sequencing DMD/BMD

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

388

Sequencing FMF

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

389

Sequencing Hematochromatosis

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

390

Sequencing Reaction

مولکولی

سکانس

PCR PRODUCT

25UL

2-8 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

 

خیر

خیر

391

Sequencing Run

مولکولی

سکانس

PCR PRODUCT

25UL

2-8 °C

نیازی نیست

1-3 dayes

 

خیر

خیر

392

Sex-Determination

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

3 day

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

393

SF3B1 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

blood/buccal

5-10CC

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

394

Sialidosis (Mucolipidosis I)

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

395

Sickle Female

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

خیر

396

Sickle Male

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

خیر

397

Sickle Other

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

خیر

398

SLOS Gene Sequencing

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

399

SMA Female

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

400

SMA Male

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

401

SMA Other

مولکولی

MLPA

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

402

Smith-Lemli-Optiz syndrome  (measurment of 7-dehydrocholestrol/cholestrol)

سیتوژنتیک*

gas chromatography/mass spectrometry

Plasma/Amniotic fluid

2-5 cc

4-24 °C

-

1 month

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

403

SNP array

سیتوژنتیک

Oligo array 4*180

Blood EDTA/ DNA

DNA: 4µg  Tisue: 15mg

25± 5 °C

-

1 month

کلیه مدارک پزشکی

توسط پزشک معالج

خیر

404

SRSF2 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

blood/buccal

5-10CC

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

405

SRY/Sex Determination

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

3 day

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

406

SS18 (18q11) break

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

407

STAT6 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

408

Statin-induced myopathy (SLCO1B1) Genotype

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

409

TC-Cytoanalysis

سیتوژنتیک

karyotype analysis

Tissue

15mg

4-24 °C

-

30-40 days

کلیه مدارک پزشکی

توسط پزشک معالج

خیر

410

TEL/AML t(12;21)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

خیر

411

TERC (3q26)/ MYC (8q24)

سیتوژنتیک

FISH Analysis

blood/bm/tissue/amnion/cvs

Blood Heparin & BM: 2.5-5 cc    Amnion: 2 10- CC        CVS: 15mg

4-24 °C

-

2 weeks

کلیه مدارک پزشکی/گزارشات پاتولوژی

توسط پزشک معالج

**بله

412

TERT Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

**بله

413

Thal II-1 - XMN

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

CBC- Electrophoresis

جواب غیر طبیعی

خیر

414

TP53 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

Tissue / Blood

5-10CC+>20%TUMORAL TISSUE

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

خیر

415

Tuberous Sclerosis

سیتوژنتیک*

Sequencing/MLPA of TSC1 and TSC2

Blood EDTA/ DNA

5-10 cc

4-24 °C

-

3 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

416

U2AF1 Common Somatic Mutation

مولکولی

سکانس

blood/buccal

5-10CC

4-24 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

توسط پزشک معالج

**بله

417

Warfarin Resistance

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

1momth

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

بله

**بله

418

WGA

سیتوژنتیک

آمپلیفیکیشن

Blastomere

حدقل 1بلاستومر

4 °C

-

1-2 weeks

کلیه مدارک پزشکی

خیر

خیر

419

Wolman disease and CESD

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

420

Xeroderma pigmentosum Trichothiodystrophy

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

421

X-linked ichthyosis

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc              amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

422

Y-Microdeletion

مولکولی

سکانس

Blood EDTA/ DNA

5-10CC

4 °C

نیازی نیست

2 weeks

کلیه مدارک تشخیص بیماری- نسخه پزشک

جواب غیر طبیعی

خیر

423

α-Mannosidosis

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc     amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

424

α-NAGA deficiency

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc   amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر

425

β-Mannosidosis

سیتوژنتیک*

Enzyme assay

Serum/Amnion/cvs

serum: 2-3 cc  amnion & cvs: 5-10 cc

4-24 °C

-

cvs:2-3 week  amnion:4-5 weeks   serum:4-6 months

کلیه مدارک پزشکی

جواب غیر طبیعی

خیر