شرایط جمع آوری ادرار 12 ساعته (مخصوص مراجعین)

 1. این دستورالعمل را در آزمایشگاه مطالعه نمایید و هرگونه سوالی را از پرسنل نمونهگیری بپرسید.
 2. در ابتدای زمان شروع 12ساعت، کل ادرار مثانه خویش را تخلیه نمایید (این نمونه را در ظرف جمع­آوری ننمایید).
 3. پس از تخلیه ادرار زمان را یادداشت نمایید و از این پس تا 12ساعت از زمان یاداشت شده تمام ادرار خویش را داخل ظرف جمع آوری نمایید.
 4. آخرین ادرار باید راس 12ساعت از زمان تخلیه اولیه جمع­آوری گردد.
  • ​​در صورتیکه ادرار 12 ساعته جمع­آوریشبانه مد نظر است زمان ابتدای جمع­آوری ساعت 6 بعدازظهر است که باید در این ساعت تمام ادرار مثانه تخلیه شود (این نمونه را در ظرف جمع­آوری ننمایید) و زمان پایان جمع­آوری 6 صبحاست که باید در این ساعت تمام ادرار داخل ظرف جمع­آوری شود.
  •        در صورتیکه ادرار 12 ساعته جمع­آوری روزانه مد نظر است زمان ابتدای جمع­آوری ساعت 6 صبح است که باید در این ساعت تمام ادرار مثانه تخلیه شود (این نمونه        را در ظرف جمع­آوری ننمایید) و زمان پایان جمع آوری 6 بعد ازظهر است که باید در این ساعت تمام ادرار مثانه داخل ظرف جمع­آوری شود.

 5. از ادرار کردن مستقیم داخل ظرف جمع­آوری خودداری نمایید (بعضی از ظروف حاوی اسید به عنوان نگهدارنده هستندکه می­تواند باعث آسیب به ناحیه تناسلی شما شود).
 6. ظرفی که برای جمع­آوری اولیه و انتقال به ظرف اصلی انتخاب می‌کنید دهان گشاد و به اندازه کافی حجیم باشد که کل ادرار تخلیه شده در آن جا شود.
 7. دقت نمایید هیچ مقداری از ادرار 12ساعته از دست نرود(عدم جمع­آوری حتی مقدار اندک ادرار می‌تواند نتایج به دست آمده را نامعتبر و اشتباه سازد).
 8. ظروف تحویل داده به شما یکبار مصرف و تمیز هستند، بنابراین می‌توانید در موارد نیازمند نگهداری یخچال آن را به راحتی در یخچال بگذارید(در این موارد حتما درب ظرف را محکم نمایید).
 9. روی ظرف برچسبی هست که باید قد و وزن شما روی آن ثبت شده باشد. دقت نمایید این برچسب مخدوش نشود.
 10. زمان شروع و خاتمه 12ساعت را روی برگه نصب شده روی ظرف ثبت نمایید.
 11. در مواردیکه دو ظرف ادرار 12ساعته دارید در 2روز مختلف اقدام به جمع­آوری دو نمونه نمایید و هر ظرف را بعد از جمع­آوری در همان روز تحویل آزمایشگاه دهید (از نگهداری ظرفها و تحویل آنها با هم خودداری نمایید).
 12. ادرار 12ساعته که در همان روز جمع­آوری تحویل داده نشود از طرف آزمایشگاه تحویل نخواهد شد و نیازمند نمونه­گیری مجدد است.
 13. برای تحویل، نمونه را در محل قرار دادن نمونه در دستشویی اسکن نمایید فیش دریافت کرده و فیش را تحویل بخش پذیرش نمایید.