شرایط انجام آزمایش آنتی ژن هلیکوباکتر در مدفوع (مخصوص مراجعین)

  • به مدت دو هفته از داروهای زیر مصرف نکرده باشید:
  • انواع آنتی بیوتیکها
  • بیسموت
  • انواع داروهای مهارکننده پمپ شامل (امپرازول، لانزاپرازول، پنتاپرازول، اسوموپرازول، رابپرازول و دکسلانزوپرازول)