شرایط آزمایش متانفرین (مخصوص مراجعین)

  1. جهت آزمایش متانفرین 48 الی 72 ساعتاستراحت نمایید و استرس نداشته باشید.
  2.  از مصرف موارد زیر خودداری نمایید: چای، قهوه، کافئین، آسپرین، فنومتازین، موز، نوشابه، فراورده های وانیلی
  3. از  مصرف داروهای زیر خودداری نمایید (قطع دارو با مشورت پزشک انجام شود) داروهای ضدافسردگی، لابتالل، سوتالل
  4. نمونه ادرار 24 ساعته باید دور از نور نگهداری شود، لذا اطراف ظرف ادرار 24 ساعته را با فویل بپوشانید