شرایط آزمایش سیتولوژی ادرار (مخصوص مراجعین)

نمونه ادرار مناسب جهت آزمایش سیتولوژی ادرار، نمونه تازه صبحگاهی است که در شرایط تحرک مناسب (جهت تماس ادرار با تمامی جدار مثانه) گرفته شده باشد بدین منظور :

  1. بعد از بیدار شدن از خواب تمامی ادرار موجود در مثانه (ادرار شبانگاهی) تخلیه شود.
  2. بین 2 تا 4ساعت پس از تخلیه، اقدام به نمونه‌گیری شود (نمونه‌گیری کمتر از 2ساعت و بیشتر از 4ساعت از تخلیه ادرار شبانگاهی انجام نشود).
  3. بهتر است در فاصله بین تخلیه ادرار شبانگاهی تا نمونه‌گیری مقدار کافی آب مصرف شود و نیز تحرک مناسب نیز وجود داشته باشد.
  4. نمونه در داخل ظرف استریل تحویل شده به بیمار، جمع­آوری و در اسرع وقت (حداکثر نیم ساعت) به آزمایشگاه آورده شود.
  5. در صورتیکه بیشتر از یکبار درخواست نمونه­گیری وجود داشت، همین عمل را در روزهای بعدی تکرار نمایید.
  6. نمونه را در محل مشخص شده قرار داده فیش دریافت کرده و به پذیرش اطلاع دهید.