بیمه های طرف قرارداد

 

موسسات بیمه طرف قرارداد با

مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی

 
سازمان تامین اجتماعی
سازمان بیمه سلامت ایران
خدمات درمانی نیروهای مسلح
بانک توسعه صادرات
شهرداری شهر تهران -  شرکت شهر سالم تهران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -  اداره رفاه کارکنان
بانک کشاورزی – اداره کل رفاه کارکنان

بانک ملی جمهوری اسلامی ایران – واحد درمان

بیمه کمک رسان ایران SOS
بیمه معلم
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه نوین
بیمه آسیا