برنامه پذیرش اسفند 1398 وفروردین 1399

همکاران گرامی/مراجعین محترم

برنامه پذیرش اسفند ماه 98 و فروردین 99 از طریق لینک های زیر در دسترس می باشد، در صورت هرگونه ابهام و سوال با مرکز تماس حاصل فرمایید.

برنامه بخش سیتوژنتیک

برنامه بخش مولکولی

برنامه بخش پاتولوژی