ارسال پرز جفتی بجای آمنیون

احتراما به عرض می رساند با توجه به اینکه نمونه های پرزجفتی جهت تشخیص پیش از تولد تستهای مولکولی نیاز به کشت ندارد و امکان جوابدهی سریعتر است، حتی الامکان برای تستهای PND مولکولی نمونه پرز جفتی ارسال گردد.