ارسال نمونه های آزمایش EGFR

همکاران محترم

با توجه به اینکه انجام آزمایش EGFR در این مرکز از حساسیت قابل توجهی برخوردار است و کیفیت و کمیت نمونه ارسالی در دقت و صحت انجام این آزمایش بسیار حائز اهمیت می باشد؛

لذا کلیه نمونه هایی که بعد از استخراج، DNA با غلظت کمتر از ml/10ng بدست آورد عودت داده خواهد شد و تنها هزینه عملیات پاتولوژی و استخراج نمونه دریافت و هزینه آزمایش EGFR محاسبه نخواهد شد.